รพ.กาฬสินธุ์เปิดคลินิกครอบครัวลดปัญหาคนแน่นรพ.ใหญ่

รพ.กาฬสินธุ์ เปิดคลินิกหมอครอบครัวบริการระบบสาธารณสุขให้ชาวบ้านเชิงรุก ดึงชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ป้องกันโรคภัยที่มากับน้ำท่วม ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ เตรียมรับมือโรคหน้าฝนและโรคมากับน้ำหลังน้ำท่วมกาฬสินธุ์หนักในรอบ16 ปี

ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัว โดยมีนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวถึงคลินิกหมอครอบครัว เป็นการพัฒนาอีกขั้นตอนหนึ่งของการจัดระบบบริการระดับปฐมภูมิ ตามแผน10 ปีของกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศได้จัดตั้งไปแล้ว 6,500 แห่ง ทั้งนี้อาศัยครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ เพื่อทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไข
ส่งผลให้การดูแลมีประสิทธิภาพทั่วถึงและต่อเนื่อง ตามนโยบายบริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ และบริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี
ทั้งนี้ คลินิกหมอครอบครัว จัดให้มีทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุขและวิชาชีพอื่นๆมารวมเป็นทีมครอบครัว ร่วมกับชุมชนในการดูแลชาวบ้านที่รับผิดชอบ 10,000 คนต่อทีม
โดยคลินิกครอบครัวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีพื้นที่รับผิดชอบ 36 ชุมชน ประชากร 33,969 คน มีทีมรับผิดชอบ 3 ทีม มีผู้มารับบริการวันละ 120-200 คน ซึ่งการเปิดคลินิกครอบครัวครั้งนี้ จะทำให้การบริการที่สะดวกรวดเร็ว ลดความแออัดจากการเข้าไปรับบริการที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้เป็นอย่างดี และเตรียมพร้อมกับการรับมือโรคหน้าฝน และโรคที่มากับน้ำหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในรอบ 16 ปี ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นอกจากนี้การจัดตั้งคลินิกครอบครัวดังกล่าว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะในช่วงประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นช่วงเสี่ยงที่จะได้รับโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายทั้งโรคประจำฤดู เช่น ฉี่หนู ไข้เลือดออก และโรคติดต่อต่างๆ ซึ่งทีมคลินิกหมอครอบครัว ได้เข้าไปช่วยเหลือ ตรวจสุขภาพ แจกจ่ายยา ให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพในเชิงรุก ทุกครัวเรือน จึงทำให้ชาวบ้านทุกคนได้รับความปลอดภัย ไม่ได้รับอันตรายใดๆ นอกจากเจ็บไข้ธรรมดา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth