ความดีราคาเท่าไหร่

ความดีราคาเท่าไหร่? กับกิจกรรม “We are CSO Forum 2 ความดีไม่มีขาย” สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และ กรมธนารักษ์ จัดกิจกรรม “We are CSO Forum 2 ความดีไม่มีขาย”ขึ้น ณ พิพิธบางลำพู

โดยมี นายเดช พุ่มคชา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในบริเวณงานมีกิจกรรมที่ร่วมสร้างพลังอาสาสมัคร นักปฏิบัติการผู้ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหา และอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากมาย อาทิ การร่วมทำสมุดทำมือให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร การสอนทำเข็มกลัดเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการรับฟัง 4 เรื่องราวความดี และการรวมกลุ่มกันเพื่อทำประโยชน์ต่อคนอื่นจาก 4 วิทยากร พร้อมด้วยการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยวง S2S ( From street to star) ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
“คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของทรัพย์สินที่มี แต่มันอยู่ที่ว่าเราทำอะไรเพื่อใครหรือยัง และชีวิตที่ไม่เคยทำอะไรเพื่อคนอื่นเลยเหมือนเป็นชีวิตที่ปราศจากคุณค่า ดังนั้นวันนี้เราเริ่มออกไปทำอะไรเพื่อคนอื่นกันดีกว่า” ตลอดระยะเวลาการถ่ายทอดเรื่องราวการทำความดีของ คุณ ชานนท์ เครือด้วง ผู้ก่อตั้งกลุ่มดินสอสีรุ้ง ได้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงหากเริ่มต้นที่ตัวเรา เป้าหมายที่เราจะร่วมพัฒนาสังคมก็จะขยับใกล้เข้ามา จากนั้น คุณพีรพงศ์ จารุสาร ประธานอนุกรรมการศูนย์กฎหมายตาทิพย์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาจึงได้ขึ้นเวทีมาร่วมขยายภาพของการรวมกลุ่มกันทำความดีในฐานะ “สมาคม” โดยได้แสดงให้เห็นถึงพลังของการรวมกลุ่มกันทำความดี ที่จะยังประโยชน์ให้กับสังคมอย่างมหาศาล “พลังของการรวมกลุ่มเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น สมาคมคนตาบอดเองก็ไม่สามารถทำงานหรือแก้ปัญหาได้เพียงลำพัง พวกเรายังต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth